Sekretessavtal

Undertecknad, som i egenskap av förtroendevald, uppdragstagare eller i annan egenskap erhåller uppgifter om enskilda medlemmar i Lungcancerföreningen, är fullt införstådd med att den konfidentiella information som kommer till min kännedom omfattas av sekretess och inte får delges tredje man.

1 § Konfidentiell information

Konfidentiell information är bland annat sådan information som avser medlemmar och som kan härledas till viss person, liksom andra uppgifter som vid sammanträde med styrelsen eller annat organ i föreningen betonats som varande av konfidentiell natur. Detta åtagande gäller såväl under den tid som jag innehar uppdrag i föreningen som efter det att uppdraget har upphört.

2 § Undantag från åtagande om sekretess

Som konfidentiell information enligt 1 § ovan anses inte information som är eller blivit allmänt känd på̊ annat sätt än genom brott mot denna sekretessförbindelse. Sekretess gäller inte heller i den utsträckning som medlem i varje enskilt fall lämnat samtycke till att informationen får spridas.

3 § Tillgång till min information

Om jag erhåller en e-postadress under Lungcancerföreningens domän, kan det innebära att såväl Lungcancerföreningens systemadministratörer som efterkommande personer i den roll jag arbetar i kan komma att få tillgång till den e-post, de dokument och eventuellt övrigt material jag jobbar med under min tid som medarbetare i Lungcancerföreningen.

4 § Vid uppdragets upphörande

Jag förbinder mig att efter uppdragets upphörande tillse att min eventuella åtkomst till Lungcancerföreningens datasystem upphör att gälla i den utsträckning dessa system innehåller uppgifter enlig 1 § ovan.

Observera att såväl datum/tid som IP-nummer registreras.
Skriv under här med din muspekare på vanlig dator eller - vilket rekommenderas - fingret på surfplatta/mobil.